Zhasnout Translate pages English
www.chotys.cz internetové stránky obce Chotýš Významná data
 

Facebook Chotýš na
Facebooku


  Stránky jsou optima- lizovány pro prohlížeče Chrome, Firefox
a Microsoft Edge.

  Chotýšská kronika Chotýšská kronika  Kronika

  Na této stránce jsou vypsány nejdúležitější události v historii Chotýše.

  kompletní Rybáři
  Obec Myslivci
  Hasiči Děti

O Meluzíně na Ladech

2015 20. prosince 2015 jsme na našich stránkách přivítaly
>>> 30 000. návštěvníka!!! <<<
Návštěvy se počítají od spuštění stránek v roce 2002.
Přičítá se každá jedinečná návštěva z konkrétní sítě za jeden den.
  20. prosince
2013 Při stavbě haly pro zemědělské stroje byl na pozemku u Divíšků proveden archeologický výzkum, který odhalil sídliště z mladšího neolitu, počátku eneolitu, a starší doby železné. Vedle první písemné zmínky z r.1088 máme tedy hmatatelné údaje o osídlení chotýšského katastru již snad 4.600 let př.n.l. V kronice najdete podrobnou zprávu Mgr. Z. Beneše, kterému tímto děkujeme i za poskytnuté fotografie.
Mnohé fotografie pochází také z reportáže V. Mikešové, které rovněž patří náš dík.
  28. října
2012 Od října začalo oficiálně pracovat občanské sdružení Děti Chotýše. Jedním z důvodů vzniku byla lepší možnost čerpání finančních příspěvků na pořádání akcí pro děti.
  1. října
2009 V sobotu 14. listopadu 2009 v 15.00 hod byla slavnostně otevřena knihovna po přestěhování do budovy bývalé školy.
  14. listopadu
2008 Telefonní budka před hospodou doplatila na rozšíření mobilních telefonů a pro svou malou využívanost byla demontována. Shodou okolností se tak stalo deset let po její instalaci.
  24. prosince
2007 Česká republika vstoupila do tzv. schengenského prostoru. V noci z 20. na 21. prosince 2007 tak byly zrušeny kontroly na vnitřních hranicích.
  21. prosince
2004 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Naplnila tím jeden z hlavních cílů své polistopadové politiky.
  1. května
2000 100 let založení hasičského sboru v Chotýši.
 
1999 12. března 1999 se ČR stala 17. členem Severoatlantické aliance (NATO).
  12. března
1998 Zřízena telefonní budka před hospodou (dosud byla v obci pouze jedna tel. stanice).
 
1989 Říjen -po obléhání velvyslanectví SRN turisty z NDR bylo těmto vyhověno v průchodu do přes naše území SRN nakonec jich bylo cca 200.000
-17. 11. manifestace vysokoškoláků v Praze
-27. 11. generální stávka - demonstrace na Letenské pláni
-V prosinci vytvořena nová vláda.
 
1966 Uzavřena místní obecná škola.
 
1948   - 24. února utvořena nová vláda s Komunistickou stranou, s níž splynula strana sociálně demokratická
  - 7. 6. abdikace prezidenta E. Beneše
  - 14. 6. zvolen prezidentem K. Gottwald
  - 3. 9. zemřel prezident obnovitel dr. E. Beneš
 
1945   - 11. května byla přivítána s nadšením Rudá armáda a několik dní se v obci zdržela
  - Konec druhé světové války.
  11. května
1942   - 1. ledna bylo provedeno majetkové sloučení obce Chotýš a osady Močedník, současně rozpuštěno osadní zastupitelstvo v Močedníku.
  - 19. března odebrány zvony v Chotýši a na hřbitově, protože byly ze zvonoviny.
  - 27. května atentát na R. Heidricha.
 
1896 Byla dostavěna nová škola a započato s vyučováním. Měla 2 třídy po cca 70 m2 a dva byty pro učitele. Venkovní nápis zněl 'Zdárná mládež, šťastná národa budoucnost'. Školu navštěvovalo až 100 žáků.
 
1871 Obecní úřad v Močedníku navštívil F. Palacký hledaje doprovod na Lipskou.
 
1860 V těchto letech bylo započato s dolováním uhlí v okolí Dobruše a v Brnickém lese ve vrchních vrstvách.
 
1781 Černokosteleckého panství se ujímá Alois I. z Lichtenštejna.
V posledním dvacetiletí 18. století prožívá černokostelecké panství velký hospodářský rozkvět, o čemž svědčí i počet domů v jednotlivých obcích.
V Chotýši je tč. 26 domů.
 
1639 Během třicetileté války byla Chotýš vypálena švédským vojskem. Vojsko generála Johana Banéra (*1596 +1641) si krutě počínalo, přes to, že nekatolické obyvatelstvo čekalo na švédské vojsko jako na osvoboditele. Přivazovali muže ke kůlům, lili jim do úst močůvku a posměšně tvrdili že je to švédský truňk.
Po vypálení Chotýše zůstalo ve vsi: Sedláci Anna Zoubková, Jan Novotnej, chalupník Václav Soukup.
Pusté grunty: Palpařovský, Rozhačovský, Nepimachovský, Husákovský, Drbkovský a Trojovský.
 
1623 Karel I. z Lichtenštejna skoupil 14. srpna 1623 konfiskáty Českého Brodu a Kouřimi a vytvořil z nich Plaňanské panství.
Mezi konfiskáty patřila i Chotýš - tvrz a ves.
 
1572 Po Benešovi zdědila tvrz a část Chotýše jeho dcera Dorota Vratislavová, která prodala Chotýšský dvůr v roce 1578 své ovdovělé a znovu se provdavší příbuzné Dorotě Mirkové na Synči, která byla v roce 1598 pohřbena na hřbitově ve Viticích, kde se dodnes nalézá deska s jejím jménem. Její manžel Viktorin Hradecký z Bukovan prodal Chotýš svému nevlastnímu synovi, Janovi Zigmundovi Mirkovi ze Solopisk a Synče. Ten pro účast na vzpouře českých pánů v roce 1620 byl potrestán konfiskací statků, takže Chotýš a Syneč v roce 1623 připadla jednomu z nejtvrdších rekatolizátorů - knížeti Karlu Lichtensteinovi.
  Všechny formy evangelických církví byly zakázány, a tak se veřejně nesměl nikdo hlásit jako nekatolík.
(Přes více než 150 let trvající těžké pronásledování těch, kteří nechtěli opustit 'víru svých otců', vzniká již rok po vyhlášení tolerančního patentu v r.1781 evangelický sbor ve Kšelích, který shromažďuje v širokém okolí Českobrodska ty, kteří mají odvahu veřejně se přihlásit za 'nekatolíky'. Protože bylo povoleno jen helvetské a augšpurské (kalvinské a luterské) vyznání, stal se kšelský sbor reformovaným sborem v celém rozsahu své působnosti proto, že prvním duchovním se stal z oblasti Uher přišlý Ondřej Kovácz.)
 
1544 Ves sama náležela r. 1544 k zámku černokosteleckému, a na tvrzi seděli Mírkové ze Solopisk.
 
1540 Část vsi, která patřila k Synči, byla dědictvím rozdělena mezi bratry Jiříka Mirka a Beneše Mirka ze Solopisk; prvý sídlil na Synči a druhý si vybudoval tvrz v Chotýši -stávala v místech dnešního vlasákova domu č.p. 15; byla dřevěná, z jedné strany byl rybník, z druhé příkop; na zbytky této tvrze se přišlo ve 3/4 19. století.
 
1451 Vladyčí sídlo Dobrana z Chotýše.
 
1448 Ves držel Ctibor, který vpadl do Prahy s Jiřím z Poděbrad a r. 1450 vytáhl proti Lasům.
Poté patřila jedna část k Lipanům (a s nimi ke Kostelci) a druhá část k Synči.
 
1436 Tvrz a vladyčí sídlo Ondřeje Růže z Chotýše.
 
1400 V této době drželi ves vitický farář Jenek a bratry Herešem a Ondřejem.
 
1340 V tomto roce byla ves Chotýš v držení Smila.
 
1275 Připomíná se osada Močedník, nyní ještě jako Mochidlnitz.
 
1250 V písemných pramenech je první zmínka o obci Chotýšany.
  Jedná se o darovací listinu českého krále Václava I. Mikoláši biskupu pražskému. Mezi svědky je uveden rytíř Mrákota z Chotýšan (Mracota de Hotisan).
  Původ jména Chotýšany je kladen do období kolem roku 1200. Odvozuje se od vesnice Chotýšanů, tj. lidí bydlících v Chotýši, vsi u Kostelce nad Černými lesy, a odtud přistěhovaných, nebo ves lidí Chotýšových.
  (Profous, A.: Místní jména v Čechách 1. – 4. Praha 1954, str. 39.)
 
1178 Někdy v této době vzniklo falzum zakládací listiny kolegiátní kapituly na Vyšehradě (viz níže).
V Hotisi zmiňuje čtyři dědiníky*: Leb, Vacena, Iutros a Slugota, obývající ves nejspíš v době napsání falza.
*Dědiník = v období feud. svobodný sedlák; svobodník. Osobně svobodný vlastník usedlosti nepodléhající patrimoniální vrchnosti, ale poddaný přímo panovníkovi.
 
1088 První písemná zmínka o Chotýši.
Přes kmenové svazky Sámovy říše dospěla historie až k feudálnímu a na lenním principu založenému státu jako země Koruny české. Z této doby se již zachovaly první písemné podklady.

  K těmto patří latinsky psaná zakládací listina kolegiátní kapituly při kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě z roku 1088.
  Listina není pravá, ale jde o falzum z 12. století. Je však velmi pravděpodobné, že obsahuje jména vsí skutečně darovaných za krále Vratislava. (Vznikl tedy v době krále Vratislava originál, který se nedochoval, nebo byla listina vytvořena až dodatečně? Tuto hádanku se zatím nepodařilo rozluštit.)
  Tehdejší Český král z rodu Přemyslovců Vratislav II. v tomto dokumentu daroval vyšehradské kapitule řadu obcí, poddaných a prebend v okolí Prahy. Šlo o rozsáhlou oblast východně od sídelního města vyšehradské kapitule čítající 66 vsí a osad.
  Mezi nimi je zmíněna osada Hotisi, což byl tehdejší název Chotýše.
  Nová, bohatě nadaná, kapitula se měla těšit exempci, čili měla být vyňata z biskupské pravomoci a podřízena přímo římskému papeži. Exempce, jediná svého druhu v českých zemích, byla potvrzena papežem Luciem II. roku 1144.
 
530 př. n. l. Bylanská kultura (cca 800 až 550/530 př. n. l.) byla pojmenována podle pohřebiště u Bylan u Českého Brodu.
 
3000 př. n. l. Je dokázáno první osídlení lidmi z doby mladší doby kamenné na kouřimsku.
 
4.600 př.n.l. Archeologický výzkum v Chotýši odhalil v roce 2013 zbytky sídliště z mladšího neolitu, počátku eneolitu, a starší doby železné, tedy hmatatelné údaje o osídlení chotýšského katastru již snad 4.600 let př.n.l.
 
Doba poledová Naše oblast, jak je patrné z geologické historie, se začala do téměř dnešní podoby utvářet v poslední době poledové v mladších čtvrtohorách (posledních 10.000 let), kdy se i naší oblasti pomalu oteplovalo. Tam, kde na studené stepi rostly kromě mechů a lišejníků jen nízké keře, pomalu nastupoval stále vyšší porost. Nejprve bříza a jako další se u nás objevila borovice. Bylo to asi před pěti tisíci lety, v době, kdy se zvětrávající vrchní vrstva postupně měnila v půdu. Na té pak rostl smíšený les. Ten zadržoval vodu. V naší oblasti byla stále divočina (např. dnešní Palestina měla již své skutečné město, Jericho). V tomto období vznikaly v naší oblasti malé a větší toky, v propadlinách jezírka a hlavně bažiny. Těch tu bylo až do středověku, resp. počátku novověku, víc než dost.
 
750 tis. B. P. Nejstarší nálezy patřící rodu Homo na území Česka pocházejí z období nejstaršího paleolitu (2.5 milionu – 750 tis. B. P.).
 
 
nahoru Chotýš.cz - zastávka ve světové pavučině © J. Vedral   2002